ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು   ಹುದ್ದೆ ಶ್ರೇಣಿ  ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ  ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1   ಅದ್ಯಕ್ಷರು     0836-2237222
2   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಾ.ಆ.ಸೇ) ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2333058
3   ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-93225
4   ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91504
5   ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91666
6   ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91555
7   ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91512
8   ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91505
9   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ & ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   70220-09113
10   ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91509
11   ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ(ಆ.ಶ್ರೇ.) ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91519
12   ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91507
13   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96060-41069
14   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91514
15   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91952
16   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91527
17   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91298
18   ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96060-41099
19   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91690
20   ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91506
21   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91525
22   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್) ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96069-32733
23   ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-88557
24   ಸಹಾಯಕ  ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 2 ಕಿರಿಯ ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-70476
25   ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   70220-09931
26   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91528
27   ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿಸ್ತು) ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91521
28   ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-98626
29   ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91520
30   ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77601-29605
31   ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91521
32   ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   70226-22717
33   ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ವ್ಯ.ನಿ.) ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-93732
34   ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು(ವ್ಯ.ನಿ.) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91534
35   ಚಾಲಕರು(ವ್ಯ.ನಿ.) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91547
36   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು(ತಾಂ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91531
37   ಪಾರುಪತ್ತೇದಾರರು(ತಾಂ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91929
38   ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91526
39   ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91237
40   ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-92098
41   ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-92099
42   ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96861-49799
43   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು(ಸಂಚಾರ ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96060-68406
44   ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96861-45044
45   ಸಹಾಯಕರು (ಕೇ.ತ.ದ.)ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-93522
46   ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91232
47   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91559
48   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91962
49   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91963
50   ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಕಮ್ ಕುಕ್ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91549
51   ನೇಮಕಾತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ  ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-12989
52   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು  ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-91551
53   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-91529
54   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-91552
55   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-91553
56   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77600-91554
57   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96069-49099
58   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96069-49100
59   ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು(ಮು.ಲೇ. & ಆ.ಸ.) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96069-49098
60   ಸಹಾಯಕರು (ಮಂಡಳಿ ಇಲಾಖೆ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   73496-08892
61   ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಜೆ 2 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91539
62   ಸಮನ್ವಯ ಕಚೇರಿ ಚಾಲಕರು-ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91546
63   ಸಮನ್ವಯ ಕಚೇರಿ ಚಾಲಕರು-ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91556
64   ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91541
65   ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ(LAQ) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77601-28934
66   ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91542
67   ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91557
68   ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91558
69   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಕಾನೂನು) ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96064-83762
70   ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96069-32734
71   ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   70222-53417
72   ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   70222-75537
73   ಅವತಾರ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರುಸುವಿಕೆ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   73497-66655
74   ಅಪಘಾತ ಸೆಲ್ ದರ್ಜೆ 3 ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91687
75   ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್   ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96060-68404
76   ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್   ಕೇ.ಕ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   96060-68405

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-08-2020 12:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080