ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ದರ್ಜೆ

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

 ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/          ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ

1

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಗಾ ಎಂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

mdnwkrtc@karnataka.gov.in

 0836-2333058

2

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ce.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991502

3

ವಿವೇಕಾನಂದ ಅ. ವಿಶ್ವಜ್ಞ

ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ctm.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991504

4

 

ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

cme.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760993225

5

ವಿಜಯಶ್ರೀ ನರಗುಂದ

ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

cpm.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991666

6

ಕೆ ಎನ್ ಜಗದಂಬಾ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

caofa.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991512

7

ಎಮ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

clo.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991505

8

ಇಮಾಮ್ ಕಾಸೀಮ್ ಕಂದಗಲ್

ಉಪ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

cosp.nwkrtc@karnataka.gov.in

7022009113

9

ಎಸ್ ಜಿ ಕುಂಬಾರ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

clwo.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991509

10

 

ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

cpso.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991519

11

ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಲತಿ

ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

bsec.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991507

12

ಎಚ್ ರಾಮನಗೌಡರ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760998504

13

ಸುಮನ ಯು

ಉಪಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991527

14

ಎಚ್ ರಾಮನಗೌಡರ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

csm.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991558

15

ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮನ್ನವರ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760998384

16

ಡಿ ಎಸ್ ಯರಗುಪ್ಪ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991690

17

ದಶರಥ ಕೆಲಗೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

csvo.nwkrtc@karnataka.gov.in

7760991555

18

ದಶರಥ ಕೆಲಗೇರಿ

ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991952

19

ಎಸ್ ಪಿ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ)

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991525

20

ರಮೇಶ ಪಿ ಚೌದರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

9606932733

21

ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಎನ್ ಭಟ್

ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760988557

22

ಎಮ್ ಸುನೀಲ್

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7795984167

23

ತೈಶೀನ್ ಪಟವೇಗಾರ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991528

24

 

ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991521

25

ರವಿ ಅಂಚಿಗಾವಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760993732

26

ದಯಾನಂದ ಎ ಪಾಟೀಲ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991534

27

ಎಸ್ ಎ ಬಿಳಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991520

28

ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ನಿಟ್ಟಾಳಿ

ಸಹಾಯಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7022009931

29

ಬೋರೆಗೌಡ ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991231

30

ಆರ್ ಎಲ್ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991551

31

ಎಚ್ ರಾಮನಗೌಡರ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

9606616220

32

ಶಿವಾನಂದ ಎಲ್ ನಾಗಾವಿ

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760991237

33

ಜಿ ಹನುಮನಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760992098

34

ರಾಯಜಿ

ಗೌರವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

 

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

9606932734

35

ಪಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

ದರ್ಜೆ-2

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

 

7760129605

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2024 05:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080